Obszary prawa

Obszary prawa

Kancelaria adwokacka - Tomasz Rogoża

Prawo własności intelektualnej

 • porządzanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej;
 • przeprowadzenie audytu (IP due dilligence) w zakresie stanu prawnego praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwie, w tym analiza zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • konsultacje w przedmiocie dotacji z UE na ochronę własności intelektualnej;
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie rejestracji znaków towarowych w Polsce oraz UE, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, ochrony know-how;
 • reprezentowanie przed sądami, Urzędem Patentowym RP oraz innymi organami administracji publicznej w sprawach cywilnych, karnych oraz administracyjnych;
 • obsługa twórców oraz procesu wydawniczego.

Transport

 • bieżąca oraz całościowa obsługa przedsiębiorców z branży transportowej świadczących usługi przewozowe oraz spedycyjne w języku polskim, litewskim, angielskim oraz rosyjskim;
 • sporządzanie, analizowanie, negocjowanie umów transportowych;
 • zastępstwo w postępowaniach cywilnych, karnych, podatkowych, egzekucyjnych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od podwykonawców, kontrahentów, ubezpieczycieli oraz innych osób;
 • pomoc prawna w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, licencji, decyzji administracyjnych;
 • tworzenie regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych dotyczących świadczenia usług transportowych.

Ochrona środowiska

 • świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie krajowego oraz unijnego prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody;
 • doradztwo prawne w zakresie inwestycji wymagających analizy ich wpływu na środowisko i przyrodę;
 • pomoc prawna w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń zintegrowanych;
 • zastępstwo w postępowaniach karnych oraz administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, w tym również przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • przeprowadzanie analizy w zakresie posiadania wszelkich niezbędnych decyzji oraz umów w zakresu ochrony środowiska;
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców zajmujących się odnawialnymi źródłami energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy;
 • doradztwo prawne oraz kompleksowa obsługa prawna w zakresie gospodarowania odpadami.

Sprawy karne


Adwokat Tomasz Rogoży świadczy obronę podejrzanym oraz oskarżonym, jak również zastępuje pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym przed organami ścigania i sądami na terytorium całej Polski, w tym sprawami z zakresu ENA. Adwokat posługuje się językiem litewskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim, dlatego ma możliwość bezpośredniego kontaktu z zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym obywatelem innego kraju.

Sprawy cywilne

 • odszkodowania komunikacyjne;
 • ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, dobrego imienia przedsiębiorstwa
 • zastępowanie w postępowaniach sądowych oraz pomoc prawna w sporządzaniu pism procesowych m.in. pozew, apelacja, zażalenie, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Chcesz nawiązać współpracę?